پروژه ی درس آمار (دوم ریاضی -دوم انسانی- سوم تجربی)

موضوع پروژه: کامپیوتر و اینترنت

دانلود نمونه پرسشنامه

دانلود متن پروژه (شامل نمودارها، توصیفات، ...)

منبع:me2u.mihanblog.com